Sciweavers

Share
DATAMINE
2011

Community discovery using nonnegative matrix factorization

9 years 9 days ago
Community discovery using nonnegative matrix factorization
Fei Wang, Tao Li, Xin Wang, Shenghuo Zhu, Chris H.
Added 28 May 2011
Updated 28 May 2011
Type Journal
Year 2011
Where DATAMINE
Authors Fei Wang, Tao Li, Xin Wang, Shenghuo Zhu, Chris H. Q. Ding
Comments (0)
books