Sciweavers

Share
SIGIR
2005
ACM

Improving web search results using affinity graph

10 years 6 months ago
Improving web search results using affinity graph
Benyu Zhang, Hua Li, Yi Liu, Lei Ji, Wensi Xi, Wei
Added 26 Jun 2010
Updated 26 Jun 2010
Type Conference
Year 2005
Where SIGIR
Authors Benyu Zhang, Hua Li, Yi Liu, Lei Ji, Wensi Xi, Weiguo Fan, Zheng Chen, Wei-Ying Ma
Comments (0)
books