Sciweavers

Share
SIGMOD
2010
ACM

MapDupReducer: detecting near duplicates over massive datasets

11 years 1 months ago
MapDupReducer: detecting near duplicates over massive datasets
Categories and Subject Descriptors General Terms Keywords
Chaokun Wang, Jianmin Wang, Xuemin Lin, Wei Wang,
Added 06 Dec 2010
Updated 06 Dec 2010
Type Conference
Year 2010
Where SIGMOD
Authors Chaokun Wang, Jianmin Wang, Xuemin Lin, Wei Wang, Haixun Wang, Hongsong Li, Wanpeng Tian, Jun Xu, Rui Li
Comments (0)
books