Sciweavers

Share
RTSS
2008
IEEE

Power-Efficient Response Time Guarantees for Virtualized Enterprise Servers

10 years 4 months ago
Power-Efficient Response Time Guarantees for Virtualized Enterprise Servers
Yefu Wang, Xiaorui Wang, Ming Chen, Xiaoyun Zhu
Added 01 Jun 2010
Updated 01 Jun 2010
Type Conference
Year 2008
Where RTSS
Authors Yefu Wang, Xiaorui Wang, Ming Chen, Xiaoyun Zhu
Comments (0)
books