Sciweavers

Share
SIGMOD
2010
ACM

Sedna: native XML database management system (internals overview)

10 years 1 months ago
Sedna: native XML database management system (internals overview)
Ilya Taranov, Ivan Shcheklein, Alexander Kalinin,
Added 14 Aug 2010
Updated 14 Aug 2010
Type Conference
Year 2010
Where SIGMOD
Authors Ilya Taranov, Ivan Shcheklein, Alexander Kalinin, Leonid Novak, Sergei Kuznetsov, Roman Pastukhov, Alexander Boldakov, Denis Turdakov, Konstantin Antipin, Andrey Fomichev, Peter Pleshachkov, Pavel Velikhov, Nikolai Zavaritski, Maxim Grinev, Maria P. Grineva, Dmitry Lizorkin
Comments (0)
books