Sciweavers

Share
SC
2005
ACM

Using Dynamic Tracing Sampling to Measure Long Running Programs

9 years 5 months ago
Using Dynamic Tracing Sampling to Measure Long Running Programs
Ø Ð × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ù× ÙÐ ØÓ ÓØ ×Ý×Ø Ñ ¹ Ú ÐÓÔ Ö× Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÛÖ Ø Ö× ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ³× Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ñ ×ÙÖ Ò ÐÓÒ ÖÙÒÒ Ò ÔÖÓ¹ Ö Ñ× Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ ×ÐÓÛº ÁÒ Ø × Ô Ô Ö Û ÔÖ × ÒØ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ù× ÝÒ Ñ × ÑÔÐ Ò Ó ØÖ ×Ò ÔÔ Ø× Ø ÖÓÙ ¹ ÓÙØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ³× Ü ÙØ ÓÒº Ï ÑÓÒ×ØÖ Ø Ø Ø ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÑÔÖÓÚ × ÙÖ Ý ÓÑÔ Ö ØÓ × ÑÔÐ Ò Û Ø Ñ ×Ø Ô× Ø Ø ÒÒ Ò Ó Ü ÙØ ÓÒ Ý Ù ÓÙ×ÐÝ ÓÓ×¹ Ò Ø Ö ÕÙ Ò Ý¸ × Û ÐÐ × Ø ÔÓ ÒØ× Ò Ø ÓÒØÖÓÐ ­ÓÛ¸ Ø Û × ÑÔÐ × Ö ÓÐÐ Ø º ÇÙÖ ÔÔÖÓ × Ú Ð Ø Ù× Ò Ø ËÁ Å ØÖ Ò Ò × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Á Å ÈÓÛ Ö Ñ ÐÝ Ó ÔÖÓ ××ÓÖ׺ Categories and Subject Descriptors º È Ö ÓÖÑ Ò Ó ËÝ×Ø Ñ× Å ×ÙÖ Ñ ÒØÌ Ò ÕÙ × Áº º¿ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò ÅÓ Ð Ò ÔÔÐ ...
Jeffrey Odom, Jeffrey K. Hollingsworth, Luiz De Ro
Added 26 Jun 2010
Updated 26 Jun 2010
Type Conference
Year 2005
Where SC
Authors Jeffrey Odom, Jeffrey K. Hollingsworth, Luiz De Rose, Kattamuri Ekanadham, Simone Sbaraglia
Comments (0)
books