Sciweavers

Share
1694 search results - page 1 / 339
» ECommerce
Sort
View
SIGECOM
2000
ACM
325views ECommerce» more  SIGECOM 2000»
10 years 10 months ago
Bidding and allocation in combinatorial auctions
Ï Ò Ò Ù Ø ÓÒ Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ñ× × Ô Ö ÓÖÑ ¸ Ø × Ó ¹ Ø Ò × Ö Ð ØÓ ÐÐÓÛ × ÓÒ ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ø Ñ׸ × ÓÔ¹ ÔÓ× ØÓ ÓÒÐÝ ÓÒ...
Noam Nisan
books