Sciweavers

Share
1727 search results - page 1 / 346
» ECommerce
Sort
View
SIGECOM
2000
ACM
325views ECommerce» more  SIGECOM 2000»
9 years 10 months ago
Bidding and allocation in combinatorial auctions
Ï Ò Ò Ù Ø ÓÒ Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ñ× × Ô Ö ÓÖÑ ¸ Ø × Ó ¹ Ø Ò × Ö Ð ØÓ ÐÐÓÛ × ÓÒ ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ø Ñ׸ × ÓÔ¹ ÔÓ× ØÓ ÓÒÐÝ ÓÒ...
Noam Nisan
WMC
2003
183views ECommerce» more  WMC 2003»
9 years 7 months ago
Location Based Services
Bernhard Kölmel
books