Sciweavers

Share
7499 search results - page 2 / 1500
» Multimedia
Sort
View
MUM
2004
ACM
157views Multimedia» more  MUM 2004»
10 years 8 months ago
Automatic video production of lectures using an intelligent and aware environment
Ì × Ô Ô Ö Ñ × Ø × Ø Ø ÑÙ Ó Ø ÔÖÓÑ × Ó Ù ÕÙ ØÓÙ× ÑÙÐØ Ñ Ô Ò × ÓÒ Ø Ú Ð Ð ØÝ Ó Ú Ð¹ Ù Ñ Ø Ö Ðº ÁÒ Ù× Ò ×× Ò Ñ ...
Michael Bianchi
ICMCS
2000
IEEE
130views Multimedia» more  ICMCS 2000»
10 years 7 months ago
A Digital Television Service Architecture
Petri Vuorimaa
books