Sciweavers

Share
38 search results - page 1 / 8
» csse 2008
Sort
View
CSSE
2008
IEEE
9 years 5 months ago
Construction of E-learning Platform
Wu Yi-qiang, Tan Jun-shan, He Wei
CSSE
2008
IEEE
9 years 5 months ago
Diagonal-Flip Distance Algorithms of Three Type Triangulations
Deqiang Wang, Xian Wang, Shaoxi Li, Shaofang Zhang
CSSE
2008
IEEE
9 years 5 months ago
Sound-Specific Vibration Interface using Digital Signal Processing
Dongju Chi, Donghyun Cho, Sungjin Oh, Kyungkoo Jun...
books