Sciweavers

Share
JMLR
2010

Nonparametric Bayesian Matrix Factorization by Power-EP

12 years 6 months ago
Nonparametric Bayesian Matrix Factorization by Power-EP
Nan Ding, Yuan (Alan) Qi, Rongjing Xiang, Ian Moll
Added 19 May 2011
Updated 19 May 2011
Type Journal
Year 2010
Where JMLR
Authors Nan Ding, Yuan (Alan) Qi, Rongjing Xiang, Ian Molloy, Ninghui Li
Comments (0)
books