Sciweavers

JVCA
2008

Shape-constrained flock animation

13 years 4 months ago
Shape-constrained flock animation
Jiayi Xu, Xiaogang Jin, Yizhou Yu, Tian Shen, Ming
Added 13 Dec 2010
Updated 13 Dec 2010
Type Journal
Year 2008
Where JVCA
Authors Jiayi Xu, Xiaogang Jin, Yizhou Yu, Tian Shen, Mingdong Zhou
Comments (0)